OPFRISBEURT

DISCLAIMER

Het auteursrecht op deze website berust bij Opfrisbeurt. Vermenigvuldiging, verspreiding en elk ander gebruik van tekst(en), grafisch en of foto-/beeldmateriaal en/of ander materialen in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opfrisbeurt, en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Opfrisbeurt streeft naar een zo actueel mogelijke website en zal uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie op deze website. Opfrisbeurt staat echter op generlei wijze in voor de juistheid of volledigheid hiervan. Opfrisbeurt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en of aan­sprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook, welke is/zal ontstaan door het gebruik, onvolledigheid, onjuistheid of actualiteit van de informatie, adviezen of ideeën in de ruimste zin des woords, welke wordt aangeboden op deze website en of vanwege technische storingen.

Staan er op de website van Opfrisbeurt (hyper-)links of verwijzingen naar websites van derden, welke Opfrisbeurt niet onderhoudt, dan betekent dit niet dat Opfrisbeurt de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Deze verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie van de bezoeker. Opfrisbeurt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik en of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Opfrisbeurt. Het gebruik van dergelijke (hyper-)links is geheel voor risico van de bezoeker.

Door het bezoeken van de website van Opfrisbeurt en/of door de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, hebben de voorwaarden van deze producten en diensten voorrang.

De informatie en aanbevelingen op de website van Opfrisbeurt kunnen zonder voor­afgaande kennisgeving worden aangepast of verwijderd zonder daarover mededeling te doen. Mocht deze Disclaimer wijzigen, dan vindt de bezoeker de meest recente versie op deze webpagina.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op de website van Opfrisbeurt wordt vermeld.

Op de website van Opfrisbeurt en de bovenstaande Disclaimer zijn het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

PRIVACY VERKLARING

Iedere bezoeker kan de website van Opfrisbeurt bezoeken zonder mee te delen wie hij/zij is of welke informatie dan ook over zichzelf te verschaffen.

Door middel van een teller houdt de website het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider zij toegang hebben tot het internet. De resultaten worden in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, met uitzondering van speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien dit wettelijk vereist is.

Opfrisbeurt kan gebruik maken van cookies, een klein bestand dat op de harde schijf van een computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer men de website Opfrisbeurt voor het eerst bezoekt. De cookies worden gebruikt om de kennis over het gebruik van de website van Opfrisbeurt te verbeteren, inzicht te krijgen in welke mate de website gebruikt wordt en om deze website te optimaliseren. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van bezoekers. Een bezoeker kan zich afmelden voor cookies door de eigen internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat; een bezoeker kan ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van de eigen browser verwijderen. De cookies worden niet gebruikt om bezoekers van deze website te volgen en maken geen inbreuk op hun privacy, tenzij deze bezoekers hiervoor expliciet toestemming geven.

Eventuele veranderingen in de werkwijze van Opfrisbeurt kunnen leiden tot veranderingen in de Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om de Privacy Verklaring regelmatig te (her-) lezen.